نحوه ارسال دعوت نامه

مرحله اول :

تصویر 1

مرحله دوم :

تصویر 2

مرحله سوم :

تصویر 3